โรงเรียนบ้านขุนแม่หยอด (สพป.เชียงใหม่ เขต 6) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
19
จำนวน(คน) 5 3 0 1 0 10
ร้อยละ 26.32 % 15.79 % 0.00 % 5.26 % 0.00 % 52.63 %
ระดับประถมศึกษา
63
จำนวน(คน) 1 1 2 0 0 59
ร้อยละ 1.59 % 1.59 % 3.17 % 0.00 % 0.00 % 93.65 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
36
จำนวน(คน) 1 1 1 0 0 33
ร้อยละ 2.78 % 2.78 % 2.78 % 0.00 % 0.00 % 91.67 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 118 คน
จำนวน(คน) 7 5 3 1 0 102
ร้อยละ 5.93 % 4.24 % 2.54 % 0.85 % 0.00 % 86.44 %

82 : 6 , 4 , 2 , 1 , 0 , 69...7.32 , 4.88 , 2.44 , 1.22 , 0.00 , 84.15 = 13 : 15.85
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 118 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 16 คน คิดเป็นร้อยละ 13.56%

Powered By www.thaieducation.net