โรงเรียนบ้านขุนแม่หยอด (สพป.เชียงใหม่ เขต 6) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
18
จำนวน(คน) 11 0 0 0 0 7
ร้อยละ 61.11 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 38.89 %
ระดับประถมศึกษา
64
จำนวน(คน) 0 5 3 0 0 56
ร้อยละ 0.00 % 7.81 % 4.69 % 0.00 % 0.00 % 87.50 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
37
จำนวน(คน) 1 1 0 0 0 35
ร้อยละ 2.70 % 2.70 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 94.59 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 119 คน
จำนวน(คน) 12 6 3 0 0 98
ร้อยละ 10.08 % 5.04 % 2.52 % 0.00 % 0.00 % 82.35 %

82 : 11 , 5 , 3 , 0 , 0 , 63...13.41 , 6.10 , 3.66 , 0.00 , 0.00 , 76.83 = 19 : 23.17
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 119 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 21 คน คิดเป็นร้อยละ 17.65%

Powered By www.thaieducation.net