โรงเรียนบ้านขุนแม่หยอด (สพป.เชียงใหม่ เขต 6) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
18
จำนวน(คน) 6 5 0 4 0 3
ร้อยละ 33.33 % 27.78 % 0.00 % 22.22 % 0.00 % 16.67 %
ระดับประถมศึกษา
64
จำนวน(คน) 1 7 1 1 0 54
ร้อยละ 1.56 % 10.94 % 1.56 % 1.56 % 0.00 % 84.38 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
37
จำนวน(คน) 2 2 2 0 0 31
ร้อยละ 5.41 % 5.41 % 5.41 % 0.00 % 0.00 % 83.78 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 119 คน
จำนวน(คน) 9 14 3 5 0 88
ร้อยละ 7.56 % 11.76 % 2.52 % 4.20 % 0.00 % 73.95 %

82 : 7 , 12 , 1 , 5 , 0 , 57...8.54 , 14.63 , 1.22 , 6.10 , 0.00 , 69.51 = 25 : 30.49
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 119 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 31 คน คิดเป็นร้อยละ 26.05%

Powered By www.thaieducation.net