โรงเรียนบ้านปางอุ๋ง (สพป.เชียงใหม่ เขต 6) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
117
จำนวน(คน) 5 10 4 0 0 98
ร้อยละ 4.27 % 8.55 % 3.42 % 0.00 % 0.00 % 83.76 %
ระดับประถมศึกษา
222
จำนวน(คน) 12 15 8 0 0 187
ร้อยละ 5.41 % 6.76 % 3.60 % 0.00 % 0.00 % 84.23 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
95
จำนวน(คน) 5 7 5 0 0 78
ร้อยละ 5.26 % 7.37 % 5.26 % 0.00 % 0.00 % 82.11 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 434 คน
จำนวน(คน) 22 32 17 0 0 363
ร้อยละ 5.07 % 7.37 % 3.92 % 0.00 % 0.00 % 83.64 %

339 : 17 , 25 , 12 , 0 , 0 , 285...5.01 , 7.37 , 3.54 , 0.00 , 0.00 , 84.07 = 54 : 15.93
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 434 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 71 คน คิดเป็นร้อยละ 16.36%

Powered By www.thaieducation.net