โรงเรียนบ้านปางอุ๋ง (สพป.เชียงใหม่ เขต 6) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
118
จำนวน(คน) 5 10 4 0 0 99
ร้อยละ 4.24 % 8.47 % 3.39 % 0.00 % 0.00 % 83.90 %
ระดับประถมศึกษา
222
จำนวน(คน) 10 15 12 0 0 185
ร้อยละ 4.50 % 6.76 % 5.41 % 0.00 % 0.00 % 83.33 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
95
จำนวน(คน) 5 9 7 0 0 74
ร้อยละ 5.26 % 9.47 % 7.37 % 0.00 % 0.00 % 77.89 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 435 คน
จำนวน(คน) 20 34 23 0 0 358
ร้อยละ 4.60 % 7.82 % 5.29 % 0.00 % 0.00 % 82.30 %

340 : 15 , 25 , 16 , 0 , 0 , 284...4.41 , 7.35 , 4.71 , 0.00 , 0.00 , 83.53 = 56 : 16.47
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 435 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 77 คน คิดเป็นร้อยละ 17.70%

Powered By www.thaieducation.net