โรงเรียนบ้านปางอุ๋ง (สพป.เชียงใหม่ เขต 6) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
118
จำนวน(คน) 6 11 4 0 0 97
ร้อยละ 5.08 % 9.32 % 3.39 % 0.00 % 0.00 % 82.20 %
ระดับประถมศึกษา
222
จำนวน(คน) 13 18 12 0 0 179
ร้อยละ 5.86 % 8.11 % 5.41 % 0.00 % 0.00 % 80.63 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
95
จำนวน(คน) 5 9 7 0 0 74
ร้อยละ 5.26 % 9.47 % 7.37 % 0.00 % 0.00 % 77.89 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 435 คน
จำนวน(คน) 24 38 23 0 0 350
ร้อยละ 5.52 % 8.74 % 5.29 % 0.00 % 0.00 % 80.46 %

340 : 19 , 29 , 16 , 0 , 0 , 276...5.59 , 8.53 , 4.71 , 0.00 , 0.00 , 81.18 = 64 : 18.82
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 435 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 85 คน คิดเป็นร้อยละ 19.54%

Powered By www.thaieducation.net