โรงเรียนบ้านผาละปิ (สพป.เชียงใหม่ เขต 6) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
5
จำนวน(คน) 1 1 0 0 1 2
ร้อยละ 20.00 % 20.00 % 0.00 % 0.00 % 20.00 % 40.00 %
ระดับประถมศึกษา
79
จำนวน(คน) 3 8 0 7 0 61
ร้อยละ 3.80 % 10.13 % 0.00 % 8.86 % 0.00 % 77.22 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 84 คน
จำนวน(คน) 4 9 0 7 1 63
ร้อยละ 4.76 % 10.71 % 0.00 % 8.33 % 1.19 % 75.00 %

84 : 4 , 9 , 0 , 7 , 1 , 63...4.76 , 10.71 , 0.00 , 8.33 , 1.19 , 75.00 = 21 : 25.00
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 84 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 21 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00%

Powered By www.thaieducation.net