โรงเรียนบ้านแม่ศึก (สพป.เชียงใหม่ เขต 6) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
12
จำนวน(คน) 0 1 1 0 0 10
ร้อยละ 0.00 % 8.33 % 8.33 % 0.00 % 0.00 % 83.33 %
ระดับประถมศึกษา
54
จำนวน(คน) 3 0 3 0 0 48
ร้อยละ 5.56 % 0.00 % 5.56 % 0.00 % 0.00 % 88.89 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
47
จำนวน(คน) 0 1 0 0 0 46
ร้อยละ 0.00 % 2.13 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 97.87 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 113 คน
จำนวน(คน) 3 2 4 0 0 104
ร้อยละ 2.65 % 1.77 % 3.54 % 0.00 % 0.00 % 92.04 %

66 : 3 , 1 , 4 , 0 , 0 , 58...4.55 , 1.52 , 6.06 , 0.00 , 0.00 , 87.88 = 8 : 12.12
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 113 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 9 คน คิดเป็นร้อยละ 7.96%

Powered By www.thaieducation.net