โรงเรียนบ้านแม่ศึก (สพป.เชียงใหม่ เขต 6) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
12
จำนวน(คน) 1 0 2 0 0 9
ร้อยละ 8.33 % 0.00 % 16.67 % 0.00 % 0.00 % 75.00 %
ระดับประถมศึกษา
53
จำนวน(คน) 4 0 2 0 0 47
ร้อยละ 7.55 % 0.00 % 3.77 % 0.00 % 0.00 % 88.68 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
46
จำนวน(คน) 0 0 0 2 0 44
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 4.35 % 0.00 % 95.65 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 111 คน
จำนวน(คน) 5 0 4 2 0 100
ร้อยละ 4.50 % 0.00 % 3.60 % 1.80 % 0.00 % 90.09 %

65 : 5 , 0 , 4 , 0 , 0 , 56...7.69 , 0.00 , 6.15 , 0.00 , 0.00 , 86.15 = 9 : 13.85
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 111 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 11 คน คิดเป็นร้อยละ 9.91%

Powered By www.thaieducation.net