โรงเรียนบ้านแม่เอาะ (สพป.เชียงใหม่ เขต 6) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
9
จำนวน(คน) 3 3 0 0 0 3
ร้อยละ 33.33 % 33.33 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 33.33 %
ระดับประถมศึกษา
80
จำนวน(คน) 12 0 6 0 0 62
ร้อยละ 15.00 % 0.00 % 7.50 % 0.00 % 0.00 % 77.50 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
38
จำนวน(คน) 4 0 3 0 0 31
ร้อยละ 10.53 % 0.00 % 7.89 % 0.00 % 0.00 % 81.58 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 127 คน
จำนวน(คน) 19 3 9 0 0 96
ร้อยละ 14.96 % 2.36 % 7.09 % 0.00 % 0.00 % 75.59 %

89 : 15 , 3 , 6 , 0 , 0 , 65...16.85 , 3.37 , 6.74 , 0.00 , 0.00 , 73.03 = 24 : 26.97
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 127 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 31 คน คิดเป็นร้อยละ 24.41%

Powered By www.thaieducation.net