โรงเรียนบ้านแม่เอาะ (สพป.เชียงใหม่ เขต 6) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
9
จำนวน(คน) 7 0 0 1 0 1
ร้อยละ 77.78 % 0.00 % 0.00 % 11.11 % 0.00 % 11.11 %
ระดับประถมศึกษา
80
จำนวน(คน) 8 0 4 8 3 57
ร้อยละ 10.00 % 0.00 % 5.00 % 10.00 % 3.75 % 71.25 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
36
จำนวน(คน) 1 0 2 3 0 30
ร้อยละ 2.78 % 0.00 % 5.56 % 8.33 % 0.00 % 83.33 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 125 คน
จำนวน(คน) 16 0 6 12 3 88
ร้อยละ 12.80 % 0.00 % 4.80 % 9.60 % 2.40 % 70.40 %

89 : 15 , 0 , 4 , 9 , 3 , 58...16.85 , 0.00 , 4.49 , 10.11 , 3.37 , 65.17 = 31 : 34.83
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 125 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 37 คน คิดเป็นร้อยละ 29.60%

Powered By www.thaieducation.net