โรงเรียนบ้านแม่ซา (สพป.เชียงใหม่ เขต 6) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
14
จำนวน(คน) 0 1 0 0 0 13
ร้อยละ 0.00 % 7.14 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 92.86 %
ระดับประถมศึกษา
97
จำนวน(คน) 4 6 5 0 0 82
ร้อยละ 4.12 % 6.19 % 5.15 % 0.00 % 0.00 % 84.54 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
89
จำนวน(คน) 4 3 4 0 1 77
ร้อยละ 4.49 % 3.37 % 4.49 % 0.00 % 1.12 % 86.52 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 200 คน
จำนวน(คน) 8 10 9 0 1 172
ร้อยละ 4.00 % 5.00 % 4.50 % 0.00 % 0.50 % 86.00 %

111 : 4 , 7 , 5 , 0 , 0 , 95...3.60 , 6.31 , 4.50 , 0.00 , 0.00 , 85.59 = 16 : 14.41
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 200 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 28 คน คิดเป็นร้อยละ 14.00%

Powered By www.thaieducation.net