โรงเรียนบ้านแม่ซา (สพป.เชียงใหม่ เขต 6) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
14
จำนวน(คน) 0 0 2 0 0 12
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 14.29 % 0.00 % 0.00 % 85.71 %
ระดับประถมศึกษา
97
จำนวน(คน) 1 5 10 0 0 81
ร้อยละ 1.03 % 5.15 % 10.31 % 0.00 % 0.00 % 83.51 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
89
จำนวน(คน) 1 2 7 0 0 79
ร้อยละ 1.12 % 2.25 % 7.87 % 0.00 % 0.00 % 88.76 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 200 คน
จำนวน(คน) 2 7 19 0 0 172
ร้อยละ 1.00 % 3.50 % 9.50 % 0.00 % 0.00 % 86.00 %

111 : 1 , 5 , 12 , 0 , 0 , 93...0.90 , 4.50 , 10.81 , 0.00 , 0.00 , 83.78 = 18 : 16.22
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 200 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 28 คน คิดเป็นร้อยละ 14.00%

Powered By www.thaieducation.net