โรงเรียนบ้านแม่ซา (สพป.เชียงใหม่ เขต 6) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
14
จำนวน(คน) 0 1 3 0 0 10
ร้อยละ 0.00 % 7.14 % 21.43 % 0.00 % 0.00 % 71.43 %
ระดับประถมศึกษา
97
จำนวน(คน) 2 6 10 0 0 79
ร้อยละ 2.06 % 6.19 % 10.31 % 0.00 % 0.00 % 81.44 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
91
จำนวน(คน) 2 3 9 0 0 77
ร้อยละ 2.20 % 3.30 % 9.89 % 0.00 % 0.00 % 84.62 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 202 คน
จำนวน(คน) 4 10 22 0 0 166
ร้อยละ 1.98 % 4.95 % 10.89 % 0.00 % 0.00 % 82.18 %

111 : 2 , 7 , 13 , 0 , 0 , 89...1.80 , 6.31 , 11.71 , 0.00 , 0.00 , 80.18 = 22 : 19.82
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 202 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 36 คน คิดเป็นร้อยละ 17.82%

Powered By www.thaieducation.net