โรงเรียนบ้านแม่ซา (สพป.เชียงใหม่ เขต 6) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
14
จำนวน(คน) 1 1 1 1 0 10
ร้อยละ 7.14 % 7.14 % 7.14 % 7.14 % 0.00 % 71.43 %
ระดับประถมศึกษา
97
จำนวน(คน) 3 7 12 1 0 74
ร้อยละ 3.09 % 7.22 % 12.37 % 1.03 % 0.00 % 76.29 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
91
จำนวน(คน) 2 3 7 5 0 74
ร้อยละ 2.20 % 3.30 % 7.69 % 5.49 % 0.00 % 81.32 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 202 คน
จำนวน(คน) 6 11 20 7 0 158
ร้อยละ 2.97 % 5.45 % 9.90 % 3.47 % 0.00 % 78.22 %

111 : 4 , 8 , 13 , 2 , 0 , 84...3.60 , 7.21 , 11.71 , 1.80 , 0.00 , 75.68 = 27 : 24.32
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 202 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 44 คน คิดเป็นร้อยละ 21.78%

Powered By www.thaieducation.net