โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ (สพป.เชียงใหม่ เขต 6) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
92
จำนวน(คน) 0 0 1 0 0 91
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 1.09 % 0.00 % 0.00 % 98.91 %
ระดับประถมศึกษา
394
จำนวน(คน) 2 0 17 0 0 375
ร้อยละ 0.51 % 0.00 % 4.31 % 0.00 % 0.00 % 95.18 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
151
จำนวน(คน) 0 0 5 0 0 146
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 3.31 % 0.00 % 0.00 % 96.69 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 637 คน
จำนวน(คน) 2 0 23 0 0 612
ร้อยละ 0.31 % 0.00 % 3.61 % 0.00 % 0.00 % 96.08 %

486 : 2 , 0 , 18 , 0 , 0 , 466...0.41 , 0.00 , 3.70 , 0.00 , 0.00 , 95.88 = 20 : 4.12
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 637 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 25 คน คิดเป็นร้อยละ 3.92%

Powered By www.thaieducation.net