โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ (สพป.เชียงใหม่ เขต 6) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
92
จำนวน(คน) 0 0 1 0 0 91
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 1.09 % 0.00 % 0.00 % 98.91 %
ระดับประถมศึกษา
394
จำนวน(คน) 1 0 12 0 0 381
ร้อยละ 0.25 % 0.00 % 3.05 % 0.00 % 0.00 % 96.70 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
149
จำนวน(คน) 0 0 10 0 0 139
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 6.71 % 0.00 % 0.00 % 93.29 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 635 คน
จำนวน(คน) 1 0 23 0 0 611
ร้อยละ 0.16 % 0.00 % 3.62 % 0.00 % 0.00 % 96.22 %

486 : 1 , 0 , 13 , 0 , 0 , 472...0.21 , 0.00 , 2.67 , 0.00 , 0.00 , 97.12 = 14 : 2.88
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 635 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 24 คน คิดเป็นร้อยละ 3.78%

Powered By www.thaieducation.net