โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ (สพป.เชียงใหม่ เขต 6) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
94
จำนวน(คน) 0 0 4 0 0 90
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 4.26 % 0.00 % 0.00 % 95.74 %
ระดับประถมศึกษา
391
จำนวน(คน) 2 0 26 0 0 363
ร้อยละ 0.51 % 0.00 % 6.65 % 0.00 % 0.00 % 92.84 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
146
จำนวน(คน) 0 0 17 0 0 129
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 11.64 % 0.00 % 0.00 % 88.36 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 631 คน
จำนวน(คน) 2 0 47 0 0 582
ร้อยละ 0.32 % 0.00 % 7.45 % 0.00 % 0.00 % 92.23 %

485 : 2 , 0 , 30 , 0 , 0 , 453...0.41 , 0.00 , 6.19 , 0.00 , 0.00 , 93.40 = 32 : 6.60
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 631 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 49 คน คิดเป็นร้อยละ 7.77%

Powered By www.thaieducation.net