โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ (สพป.เชียงใหม่ เขต 6) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
94
จำนวน(คน) 11 38 4 9 2 30
ร้อยละ 11.70 % 40.43 % 4.26 % 9.57 % 2.13 % 31.91 %
ระดับประถมศึกษา
391
จำนวน(คน) 41 120 40 35 13 142
ร้อยละ 10.49 % 30.69 % 10.23 % 8.95 % 3.32 % 36.32 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
252
จำนวน(คน) 22 47 33 17 3 130
ร้อยละ 8.73 % 18.65 % 13.10 % 6.75 % 1.19 % 51.59 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 737 คน
จำนวน(คน) 74 205 77 61 18 302
ร้อยละ 10.04 % 27.82 % 10.45 % 8.28 % 2.44 % 40.98 %

485 : 52 , 158 , 44 , 44 , 15 , 172...10.72 , 32.58 , 9.07 , 9.07 , 3.09 , 35.46 = 313 : 64.54
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 737 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 435 คน คิดเป็นร้อยละ 59.02%

Powered By www.thaieducation.net