โรงเรียนบ้านแม่นาจร (สพป.เชียงใหม่ เขต 6) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
23
จำนวน(คน) 0 0 1 1 0 21
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 4.35 % 4.35 % 0.00 % 91.30 %
ระดับประถมศึกษา
83
จำนวน(คน) 3 1 2 6 0 71
ร้อยละ 3.61 % 1.20 % 2.41 % 7.23 % 0.00 % 85.54 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
133
จำนวน(คน) 4 1 0 3 0 125
ร้อยละ 3.01 % 0.75 % 0.00 % 2.26 % 0.00 % 93.98 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 239 คน
จำนวน(คน) 7 2 3 10 0 217
ร้อยละ 2.93 % 0.84 % 1.26 % 4.18 % 0.00 % 90.79 %

106 : 3 , 1 , 3 , 7 , 0 , 92...2.83 , 0.94 , 2.83 , 6.60 , 0.00 , 86.79 = 14 : 13.21
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 239 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 22 คน คิดเป็นร้อยละ 9.21%

Powered By www.thaieducation.net