โรงเรียนบ้านแม่นาจร (สพป.เชียงใหม่ เขต 6) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
24
จำนวน(คน) 0 0 1 1 0 22
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 4.17 % 4.17 % 0.00 % 91.67 %
ระดับประถมศึกษา
84
จำนวน(คน) 4 0 2 7 0 71
ร้อยละ 4.76 % 0.00 % 2.38 % 8.33 % 0.00 % 84.52 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
133
จำนวน(คน) 5 0 3 0 0 125
ร้อยละ 3.76 % 0.00 % 2.26 % 0.00 % 0.00 % 93.98 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 241 คน
จำนวน(คน) 9 0 6 8 0 218
ร้อยละ 3.73 % 0.00 % 2.49 % 3.32 % 0.00 % 90.46 %

108 : 4 , 0 , 3 , 8 , 0 , 93...3.70 , 0.00 , 2.78 , 7.41 , 0.00 , 86.11 = 15 : 13.89
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 241 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 23 คน คิดเป็นร้อยละ 9.54%

Powered By www.thaieducation.net