โรงเรียนบ้านแม่นาจร (สพป.เชียงใหม่ เขต 6) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
23
จำนวน(คน) 0 0 0 1 0 22
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 4.35 % 0.00 % 95.65 %
ระดับประถมศึกษา
84
จำนวน(คน) 6 0 2 9 0 67
ร้อยละ 7.14 % 0.00 % 2.38 % 10.71 % 0.00 % 79.76 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
133
จำนวน(คน) 5 0 0 4 0 124
ร้อยละ 3.76 % 0.00 % 0.00 % 3.01 % 0.00 % 93.23 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 240 คน
จำนวน(คน) 11 0 2 14 0 213
ร้อยละ 4.58 % 0.00 % 0.83 % 5.83 % 0.00 % 88.75 %

107 : 6 , 0 , 2 , 10 , 0 , 89...5.61 , 0.00 , 1.87 , 9.35 , 0.00 , 83.18 = 18 : 16.82
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 240 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 27 คน คิดเป็นร้อยละ 11.25%

Powered By www.thaieducation.net