โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ สาขาแม่แจ๊ะ (สพป.เชียงใหม่ เขต 6) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
21
จำนวน(คน) 0 5 1 0 0 15
ร้อยละ 0.00 % 23.81 % 4.76 % 0.00 % 0.00 % 71.43 %
ระดับประถมศึกษา
80
จำนวน(คน) 0 4 7 0 0 69
ร้อยละ 0.00 % 5.00 % 8.75 % 0.00 % 0.00 % 86.25 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 101 คน
จำนวน(คน) 0 9 8 0 0 84
ร้อยละ 0.00 % 8.91 % 7.92 % 0.00 % 0.00 % 83.17 %

101 : 0 , 9 , 8 , 0 , 0 , 84...0.00 , 8.91 , 7.92 , 0.00 , 0.00 , 83.17 = 17 : 16.83
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 101 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 17 คน คิดเป็นร้อยละ 16.83%

Powered By www.thaieducation.net