โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ สาขาแม่แจ๊ะ (สพป.เชียงใหม่ เขต 6) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
21
จำนวน(คน) 0 7 3 0 0 11
ร้อยละ 0.00 % 33.33 % 14.29 % 0.00 % 0.00 % 52.38 %
ระดับประถมศึกษา
80
จำนวน(คน) 1 6 8 1 0 64
ร้อยละ 1.25 % 7.50 % 10.00 % 1.25 % 0.00 % 80.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 101 คน
จำนวน(คน) 1 13 11 1 0 75
ร้อยละ 0.99 % 12.87 % 10.89 % 0.99 % 0.00 % 74.26 %

101 : 1 , 13 , 11 , 1 , 0 , 75...0.99 , 12.87 , 10.89 , 0.99 , 0.00 , 74.26 = 26 : 25.74
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 101 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 26 คน คิดเป็นร้อยละ 25.74%

Powered By www.thaieducation.net