โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ สาขาแม่แจ๊ะ (สพป.เชียงใหม่ เขต 6) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
22
จำนวน(คน) 0 5 0 4 0 13
ร้อยละ 0.00 % 22.73 % 0.00 % 18.18 % 0.00 % 59.09 %
ระดับประถมศึกษา
86
จำนวน(คน) 3 12 6 4 1 60
ร้อยละ 3.49 % 13.95 % 6.98 % 4.65 % 1.16 % 69.77 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 108 คน
จำนวน(คน) 3 17 6 8 1 73
ร้อยละ 2.78 % 15.74 % 5.56 % 7.41 % 0.93 % 67.59 %

108 : 3 , 17 , 6 , 8 , 1 , 73...2.78 , 15.74 , 5.56 , 7.41 , 0.93 , 67.59 = 35 : 32.41
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 108 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 35 คน คิดเป็นร้อยละ 32.41%

Powered By www.thaieducation.net