โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย สาขาดงสามหมื่น (สพป.เชียงใหม่ เขต 6) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
60
จำนวน(คน) 3 1 2 0 0 54
ร้อยละ 5.00 % 1.67 % 3.33 % 0.00 % 0.00 % 90.00 %
ระดับประถมศึกษา
122
จำนวน(คน) 5 2 3 0 0 112
ร้อยละ 4.10 % 1.64 % 2.46 % 0.00 % 0.00 % 91.80 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 182 คน
จำนวน(คน) 8 3 5 0 0 166
ร้อยละ 4.40 % 1.65 % 2.75 % 0.00 % 0.00 % 91.21 %

182 : 8 , 3 , 5 , 0 , 0 , 166...4.40 , 1.65 , 2.75 , 0.00 , 0.00 , 91.21 = 16 : 8.79
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 182 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 16 คน คิดเป็นร้อยละ 8.79%

Powered By www.thaieducation.net