โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย สาขาดงสามหมื่น (สพป.เชียงใหม่ เขต 6) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
59
จำนวน(คน) 3 4 1 0 0 51
ร้อยละ 5.08 % 6.78 % 1.69 % 0.00 % 0.00 % 86.44 %
ระดับประถมศึกษา
122
จำนวน(คน) 3 2 2 1 0 114
ร้อยละ 2.46 % 1.64 % 1.64 % 0.82 % 0.00 % 93.44 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 181 คน
จำนวน(คน) 6 6 3 1 0 165
ร้อยละ 3.31 % 3.31 % 1.66 % 0.55 % 0.00 % 91.16 %

181 : 6 , 6 , 3 , 1 , 0 , 165...3.31 , 3.31 , 1.66 , 0.55 , 0.00 , 91.16 = 16 : 8.84
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 181 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 16 คน คิดเป็นร้อยละ 8.84%

Powered By www.thaieducation.net