โรงเรียนบ้านห้วยปู (สพป.เชียงใหม่ เขต 6) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
20
จำนวน(คน) 1 0 1 1 0 17
ร้อยละ 5.00 % 0.00 % 5.00 % 5.00 % 0.00 % 85.00 %
ระดับประถมศึกษา
58
จำนวน(คน) 3 0 2 0 2 51
ร้อยละ 5.17 % 0.00 % 3.45 % 0.00 % 3.45 % 87.93 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 78 คน
จำนวน(คน) 4 0 3 1 2 68
ร้อยละ 5.13 % 0.00 % 3.85 % 1.28 % 2.56 % 87.18 %

78 : 4 , 0 , 3 , 1 , 2 , 68...5.13 , 0.00 , 3.85 , 1.28 , 2.56 , 87.18 = 10 : 12.82
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 78 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 10 คน คิดเป็นร้อยละ 12.82%

Powered By www.thaieducation.net