โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย (สพป.เชียงใหม่ เขต 6) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
10
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 10
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
ระดับประถมศึกษา
54
จำนวน(คน) 0 0 4 0 0 50
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 7.41 % 0.00 % 0.00 % 92.59 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
59
จำนวน(คน) 0 0 1 0 0 58
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 1.69 % 0.00 % 0.00 % 98.31 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 123 คน
จำนวน(คน) 0 0 5 0 0 118
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 4.07 % 0.00 % 0.00 % 95.93 %

64 : 0 , 0 , 4 , 0 , 0 , 60...0.00 , 0.00 , 6.25 , 0.00 , 0.00 , 93.75 = 4 : 6.25
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 123 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 5 คน คิดเป็นร้อยละ 4.07%

Powered By www.thaieducation.net