โรงเรียนบ้านแม่หงานหลวง (สพป.เชียงใหม่ เขต 6) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
34
จำนวน(คน) 1 3 0 0 0 30
ร้อยละ 2.94 % 8.82 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 88.24 %
ระดับประถมศึกษา
84
จำนวน(คน) 2 5 3 0 0 74
ร้อยละ 2.38 % 5.95 % 3.57 % 0.00 % 0.00 % 88.10 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
46
จำนวน(คน) 1 1 1 0 0 43
ร้อยละ 2.17 % 2.17 % 2.17 % 0.00 % 0.00 % 93.48 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 164 คน
จำนวน(คน) 4 9 4 0 0 147
ร้อยละ 2.44 % 5.49 % 2.44 % 0.00 % 0.00 % 89.63 %

118 : 3 , 8 , 3 , 0 , 0 , 104...2.54 , 6.78 , 2.54 , 0.00 , 0.00 , 88.14 = 14 : 11.86
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 164 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 17 คน คิดเป็นร้อยละ 10.37%

Powered By www.thaieducation.net