โรงเรียนบ้านแม่หงานหลวง (สพป.เชียงใหม่ เขต 6) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
34
จำนวน(คน) 2 3 0 0 0 29
ร้อยละ 5.88 % 8.82 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 85.29 %
ระดับประถมศึกษา
84
จำนวน(คน) 3 5 2 1 0 73
ร้อยละ 3.57 % 5.95 % 2.38 % 1.19 % 0.00 % 86.90 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
46
จำนวน(คน) 1 1 0 0 0 44
ร้อยละ 2.17 % 2.17 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 95.65 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 164 คน
จำนวน(คน) 6 9 2 1 0 146
ร้อยละ 3.66 % 5.49 % 1.22 % 0.61 % 0.00 % 89.02 %

118 : 5 , 8 , 2 , 1 , 0 , 102...4.24 , 6.78 , 1.69 , 0.85 , 0.00 , 86.44 = 16 : 13.56
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 164 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 18 คน คิดเป็นร้อยละ 10.98%

Powered By www.thaieducation.net