โรงเรียนบ้านแม่แฮใต้ (สพป.เชียงใหม่ เขต 6) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
24
จำนวน(คน) 6 5 1 5 0 7
ร้อยละ 25.00 % 20.83 % 4.17 % 20.83 % 0.00 % 29.17 %
ระดับประถมศึกษา
96
จำนวน(คน) 9 18 1 5 0 63
ร้อยละ 9.38 % 18.75 % 1.04 % 5.21 % 0.00 % 65.63 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 120 คน
จำนวน(คน) 15 23 2 10 0 70
ร้อยละ 12.50 % 19.17 % 1.67 % 8.33 % 0.00 % 58.33 %

120 : 15 , 23 , 2 , 10 , 0 , 70...12.50 , 19.17 , 1.67 , 8.33 , 0.00 , 58.33 = 50 : 41.67
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 120 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 50 คน คิดเป็นร้อยละ 41.67%

Powered By www.thaieducation.net