โรงเรียนบ้านแปะสามัคคี (สพป.เชียงใหม่ เขต 6) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
14
จำนวน(คน) 0 0 0 1 0 13
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 7.14 % 0.00 % 92.86 %
ระดับประถมศึกษา
47
จำนวน(คน) 0 8 0 3 0 36
ร้อยละ 0.00 % 17.02 % 0.00 % 6.38 % 0.00 % 76.60 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 61 คน
จำนวน(คน) 0 8 0 4 0 49
ร้อยละ 0.00 % 13.11 % 0.00 % 6.56 % 0.00 % 80.33 %

61 : 0 , 8 , 0 , 4 , 0 , 49...0.00 , 13.11 , 0.00 , 6.56 , 0.00 , 80.33 = 12 : 19.67
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 61 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 12 คน คิดเป็นร้อยละ 19.67%

Powered By www.thaieducation.net