โรงเรียนบ้านเฮาะวิทยา (สพป.เชียงใหม่ เขต 6) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
12
จำนวน(คน) 1 0 1 1 0 9
ร้อยละ 8.33 % 0.00 % 8.33 % 8.33 % 0.00 % 75.00 %
ระดับประถมศึกษา
51
จำนวน(คน) 4 4 9 9 0 25
ร้อยละ 7.84 % 7.84 % 17.65 % 17.65 % 0.00 % 49.02 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 63 คน
จำนวน(คน) 5 4 10 10 0 34
ร้อยละ 7.94 % 6.35 % 15.87 % 15.87 % 0.00 % 53.97 %

63 : 5 , 4 , 10 , 10 , 0 , 34...7.94 , 6.35 , 15.87 , 15.87 , 0.00 , 53.97 = 29 : 46.03
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 63 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 29 คน คิดเป็นร้อยละ 46.03%

Powered By www.thaieducation.net