โรงเรียนบ้านพุย (สพป.เชียงใหม่ เขต 6) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
52
จำนวน(คน) 5 10 2 3 0 32
ร้อยละ 9.62 % 19.23 % 3.85 % 5.77 % 0.00 % 61.54 %
ระดับประถมศึกษา
117
จำนวน(คน) 1 33 24 1 4 54
ร้อยละ 0.85 % 28.21 % 20.51 % 0.85 % 3.42 % 46.15 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 169 คน
จำนวน(คน) 6 43 26 4 4 86
ร้อยละ 3.55 % 25.44 % 15.38 % 2.37 % 2.37 % 50.89 %

169 : 6 , 43 , 26 , 4 , 4 , 86...3.55 , 25.44 , 15.38 , 2.37 , 2.37 , 50.89 = 83 : 49.11
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 169 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 83 คน คิดเป็นร้อยละ 49.11%

Powered By www.thaieducation.net