โรงเรียนบ้านพุย (สพป.เชียงใหม่ เขต 6) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
52
จำนวน(คน) 3 8 0 2 0 39
ร้อยละ 5.77 % 15.38 % 0.00 % 3.85 % 0.00 % 75.00 %
ระดับประถมศึกษา
117
จำนวน(คน) 0 19 12 0 1 85
ร้อยละ 0.00 % 16.24 % 10.26 % 0.00 % 0.85 % 72.65 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 169 คน
จำนวน(คน) 3 27 12 2 1 124
ร้อยละ 1.78 % 15.98 % 7.10 % 1.18 % 0.59 % 73.37 %

169 : 3 , 27 , 12 , 2 , 1 , 124...1.78 , 15.98 , 7.10 , 1.18 , 0.59 , 73.37 = 45 : 26.63
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 169 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 45 คน คิดเป็นร้อยละ 26.63%

Powered By www.thaieducation.net