โรงเรียนบ้านปางหินฝน (สพป.เชียงใหม่ เขต 6) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
22
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 22
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
ระดับประถมศึกษา
48
จำนวน(คน) 0 0 1 0 0 47
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 2.08 % 0.00 % 0.00 % 97.92 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
60
จำนวน(คน) 0 0 1 0 0 59
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 1.67 % 0.00 % 0.00 % 98.33 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 130 คน
จำนวน(คน) 0 0 2 0 0 128
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 1.54 % 0.00 % 0.00 % 98.46 %

70 : 0 , 0 , 1 , 0 , 0 , 69...0.00 , 0.00 , 1.43 , 0.00 , 0.00 , 98.57 = 1 : 1.43
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 130 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.54%

Powered By www.thaieducation.net