โรงเรียนบ้านปางหินฝน (สพป.เชียงใหม่ เขต 6) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
22
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 22
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
ระดับประถมศึกษา
46
จำนวน(คน) 2 0 1 0 0 43
ร้อยละ 4.35 % 0.00 % 2.17 % 0.00 % 0.00 % 93.48 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
59
จำนวน(คน) 1 0 0 0 0 58
ร้อยละ 1.69 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 98.31 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 127 คน
จำนวน(คน) 3 0 1 0 0 123
ร้อยละ 2.36 % 0.00 % 0.79 % 0.00 % 0.00 % 96.85 %

68 : 2 , 0 , 1 , 0 , 0 , 65...2.94 , 0.00 , 1.47 , 0.00 , 0.00 , 95.59 = 3 : 4.41
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 127 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 4 คน คิดเป็นร้อยละ 3.15%

Powered By www.thaieducation.net