โรงเรียนบ้านทุ่งแก (สพป.เชียงใหม่ เขต 6) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
25
จำนวน(คน) 4 1 0 1 0 19
ร้อยละ 16.00 % 4.00 % 0.00 % 4.00 % 0.00 % 76.00 %
ระดับประถมศึกษา
71
จำนวน(คน) 2 2 0 1 0 66
ร้อยละ 2.82 % 2.82 % 0.00 % 1.41 % 0.00 % 92.96 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
41
จำนวน(คน) 1 1 0 4 0 35
ร้อยละ 2.44 % 2.44 % 0.00 % 9.76 % 0.00 % 85.37 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 137 คน
จำนวน(คน) 7 4 0 6 0 120
ร้อยละ 5.11 % 2.92 % 0.00 % 4.38 % 0.00 % 87.59 %

96 : 6 , 3 , 0 , 2 , 0 , 85...6.25 , 3.13 , 0.00 , 2.08 , 0.00 , 88.54 = 11 : 11.46
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 137 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 17 คน คิดเป็นร้อยละ 12.41%

Powered By www.thaieducation.net