โรงเรียนบ้านจันทร์ (สพป.เชียงใหม่ เขต 6) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
18
จำนวน(คน) 0 0 1 1 0 16
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 5.56 % 5.56 % 0.00 % 88.89 %
ระดับประถมศึกษา
75
จำนวน(คน) 1 1 5 0 0 68
ร้อยละ 1.33 % 1.33 % 6.67 % 0.00 % 0.00 % 90.67 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
40
จำนวน(คน) 0 1 2 0 0 37
ร้อยละ 0.00 % 2.50 % 5.00 % 0.00 % 0.00 % 92.50 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 133 คน
จำนวน(คน) 1 2 8 1 0 121
ร้อยละ 0.75 % 1.50 % 6.02 % 0.75 % 0.00 % 90.98 %

93 : 1 , 1 , 6 , 1 , 0 , 84...1.08 , 1.08 , 6.45 , 1.08 , 0.00 , 90.32 = 9 : 9.68
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 133 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 12 คน คิดเป็นร้อยละ 9.02%

Powered By www.thaieducation.net