โรงเรียนบ้านจันทร์ (สพป.เชียงใหม่ เขต 6) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
18
จำนวน(คน) 2 1 1 0 0 14
ร้อยละ 11.11 % 5.56 % 5.56 % 0.00 % 0.00 % 77.78 %
ระดับประถมศึกษา
72
จำนวน(คน) 1 1 17 0 0 53
ร้อยละ 1.39 % 1.39 % 23.61 % 0.00 % 0.00 % 73.61 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
48
จำนวน(คน) 0 1 4 0 0 43
ร้อยละ 0.00 % 2.08 % 8.33 % 0.00 % 0.00 % 89.58 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 138 คน
จำนวน(คน) 3 3 22 0 0 110
ร้อยละ 2.17 % 2.17 % 15.94 % 0.00 % 0.00 % 79.71 %

90 : 3 , 2 , 18 , 0 , 0 , 67...3.33 , 2.22 , 20.00 , 0.00 , 0.00 , 74.44 = 23 : 25.56
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 138 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 28 คน คิดเป็นร้อยละ 20.29%

Powered By www.thaieducation.net