โรงเรียนบ้านจันทร์ (สพป.เชียงใหม่ เขต 6) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
18
จำนวน(คน) 2 1 1 0 0 14
ร้อยละ 11.11 % 5.56 % 5.56 % 0.00 % 0.00 % 77.78 %
ระดับประถมศึกษา
73
จำนวน(คน) 1 1 17 0 0 54
ร้อยละ 1.37 % 1.37 % 23.29 % 0.00 % 0.00 % 73.97 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
48
จำนวน(คน) 0 1 4 0 0 43
ร้อยละ 0.00 % 2.08 % 8.33 % 0.00 % 0.00 % 89.58 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 139 คน
จำนวน(คน) 3 3 22 0 0 111
ร้อยละ 2.16 % 2.16 % 15.83 % 0.00 % 0.00 % 79.86 %

91 : 3 , 2 , 18 , 0 , 0 , 68...3.30 , 2.20 , 19.78 , 0.00 , 0.00 , 74.73 = 23 : 25.27
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 139 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 28 คน คิดเป็นร้อยละ 20.14%

Powered By www.thaieducation.net