โรงเรียนบ้านจันทร์ (สพป.เชียงใหม่ เขต 6) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
18
จำนวน(คน) 1 1 2 0 0 14
ร้อยละ 5.56 % 5.56 % 11.11 % 0.00 % 0.00 % 77.78 %
ระดับประถมศึกษา
73
จำนวน(คน) 1 1 5 1 0 65
ร้อยละ 1.37 % 1.37 % 6.85 % 1.37 % 0.00 % 89.04 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
48
จำนวน(คน) 2 1 1 1 0 43
ร้อยละ 4.17 % 2.08 % 2.08 % 2.08 % 0.00 % 89.58 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 139 คน
จำนวน(คน) 4 3 8 2 0 122
ร้อยละ 2.88 % 2.16 % 5.76 % 1.44 % 0.00 % 87.77 %

91 : 2 , 2 , 7 , 1 , 0 , 79...2.20 , 2.20 , 7.69 , 1.10 , 0.00 , 86.81 = 12 : 13.19
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 139 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 17 คน คิดเป็นร้อยละ 12.23%

Powered By www.thaieducation.net