โรงเรียนสามัคคีสันม่วง (สพป.เชียงใหม่ เขต 6) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
39
จำนวน(คน) 2 1 0 0 0 36
ร้อยละ 5.13 % 2.56 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 92.31 %
ระดับประถมศึกษา
133
จำนวน(คน) 0 0 7 0 0 126
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 5.26 % 0.00 % 0.00 % 94.74 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
66
จำนวน(คน) 0 0 1 0 0 65
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 1.52 % 0.00 % 0.00 % 98.48 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 238 คน
จำนวน(คน) 2 1 8 0 0 227
ร้อยละ 0.84 % 0.42 % 3.36 % 0.00 % 0.00 % 95.38 %

172 : 2 , 1 , 7 , 0 , 0 , 162...1.16 , 0.58 , 4.07 , 0.00 , 0.00 , 94.19 = 10 : 5.81
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 238 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 11 คน คิดเป็นร้อยละ 4.62%

Powered By www.thaieducation.net