โรงเรียนสามัคคีสันม่วง (สพป.เชียงใหม่ เขต 6) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
39
จำนวน(คน) 2 1 0 0 0 36
ร้อยละ 5.13 % 2.56 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 92.31 %
ระดับประถมศึกษา
132
จำนวน(คน) 0 0 6 0 0 126
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 4.55 % 0.00 % 0.00 % 95.45 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
67
จำนวน(คน) 0 0 2 0 0 65
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 2.99 % 0.00 % 0.00 % 97.01 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 238 คน
จำนวน(คน) 2 1 8 0 0 227
ร้อยละ 0.84 % 0.42 % 3.36 % 0.00 % 0.00 % 95.38 %

171 : 2 , 1 , 6 , 0 , 0 , 162...1.17 , 0.58 , 3.51 , 0.00 , 0.00 , 94.74 = 9 : 5.26
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 238 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 11 คน คิดเป็นร้อยละ 4.62%

Powered By www.thaieducation.net