โรงเรียนสามัคคีสันม่วง (สพป.เชียงใหม่ เขต 6) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
40
จำนวน(คน) 2 0 0 0 0 38
ร้อยละ 5.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 95.00 %
ระดับประถมศึกษา
134
จำนวน(คน) 2 2 6 4 0 120
ร้อยละ 1.49 % 1.49 % 4.48 % 2.99 % 0.00 % 89.55 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
67
จำนวน(คน) 1 1 2 1 0 62
ร้อยละ 1.49 % 1.49 % 2.99 % 1.49 % 0.00 % 92.54 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 241 คน
จำนวน(คน) 5 3 8 5 0 220
ร้อยละ 2.07 % 1.24 % 3.32 % 2.07 % 0.00 % 91.29 %

174 : 4 , 2 , 6 , 4 , 0 , 158...2.30 , 1.15 , 3.45 , 2.30 , 0.00 , 90.80 = 16 : 9.20
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 241 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 21 คน คิดเป็นร้อยละ 8.71%

Powered By www.thaieducation.net