โรงเรียนสามัคคีสันม่วง (สพป.เชียงใหม่ เขต 6) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
40
จำนวน(คน) 1 2 0 0 1 36
ร้อยละ 2.50 % 5.00 % 0.00 % 0.00 % 2.50 % 90.00 %
ระดับประถมศึกษา
134
จำนวน(คน) 3 6 4 0 1 120
ร้อยละ 2.24 % 4.48 % 2.99 % 0.00 % 0.75 % 89.55 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
67
จำนวน(คน) 3 4 5 1 0 54
ร้อยละ 4.48 % 5.97 % 7.46 % 1.49 % 0.00 % 80.60 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 241 คน
จำนวน(คน) 7 12 9 1 2 210
ร้อยละ 2.90 % 4.98 % 3.73 % 0.41 % 0.83 % 87.14 %

174 : 4 , 8 , 4 , 0 , 2 , 156...2.30 , 4.60 , 2.30 , 0.00 , 1.15 , 89.66 = 18 : 10.34
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 241 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 31 คน คิดเป็นร้อยละ 12.86%

Powered By www.thaieducation.net