โรงเรียนชุมชนตำบลท่าผา (สพป.เชียงใหม่ เขต 6) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
36
จำนวน(คน) 8 2 1 10 0 15
ร้อยละ 22.22 % 5.56 % 2.78 % 27.78 % 0.00 % 41.67 %
ระดับประถมศึกษา
118
จำนวน(คน) 12 4 8 4 4 86
ร้อยละ 10.17 % 3.39 % 6.78 % 3.39 % 3.39 % 72.88 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 154 คน
จำนวน(คน) 20 6 9 14 4 101
ร้อยละ 12.99 % 3.90 % 5.84 % 9.09 % 2.60 % 65.58 %

154 : 20 , 6 , 9 , 14 , 4 , 101...12.99 , 3.90 , 5.84 , 9.09 , 2.60 , 65.58 = 53 : 34.42
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 154 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 53 คน คิดเป็นร้อยละ 34.42%

Powered By www.thaieducation.net