โรงเรียนชุมชนตำบลท่าผา (สพป.เชียงใหม่ เขต 6) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
36
จำนวน(คน) 7 0 1 2 0 26
ร้อยละ 19.44 % 0.00 % 2.78 % 5.56 % 0.00 % 72.22 %
ระดับประถมศึกษา
118
จำนวน(คน) 7 5 10 5 2 89
ร้อยละ 5.93 % 4.24 % 8.47 % 4.24 % 1.69 % 75.42 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 154 คน
จำนวน(คน) 14 5 11 7 2 115
ร้อยละ 9.09 % 3.25 % 7.14 % 4.55 % 1.30 % 74.68 %

154 : 14 , 5 , 11 , 7 , 2 , 115...9.09 , 3.25 , 7.14 , 4.55 , 1.30 , 74.68 = 39 : 25.32
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 154 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 39 คน คิดเป็นร้อยละ 25.32%

Powered By www.thaieducation.net