โรงเรียนชุมชนตำบลท่าผา (สพป.เชียงใหม่ เขต 6) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
33
จำนวน(คน) 6 6 2 6 0 13
ร้อยละ 18.18 % 18.18 % 6.06 % 18.18 % 0.00 % 39.39 %
ระดับประถมศึกษา
118
จำนวน(คน) 8 7 10 0 2 91
ร้อยละ 6.78 % 5.93 % 8.47 % 0.00 % 1.69 % 77.12 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 151 คน
จำนวน(คน) 14 13 12 6 2 104
ร้อยละ 9.27 % 8.61 % 7.95 % 3.97 % 1.32 % 68.87 %

151 : 14 , 13 , 12 , 6 , 2 , 104...9.27 , 8.61 , 7.95 , 3.97 , 1.32 , 68.87 = 47 : 31.13
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 151 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 47 คน คิดเป็นร้อยละ 31.13%

Powered By www.thaieducation.net